Hot line: +99890 186-86-48

Hotel Siyavush

STARS:

Hotel Siyavush, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Siyavush e-mail: 
info@siyavush.com
Hotel Siyavush address: 18, Pulatov street, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Siyavush phone and fax number: (+998 65) 223-49-57, 224-52-88
Hotel Siyavush site: www.siyavush.com

Read more>>


Hotel Salom-Inn

STARS:

Hotel Salom-Inn, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Salom-Inn e-mail: 
marsel@rol.uz
Hotel Salom-Inn address: 9, Sarrafon street, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Salom-Inn phone and fax number: (+998 65) 224-37-33, 224-42-59
Hotel Salom-Inn site: www.salomtravel.com

Read more>>


Hotel Royal Garden

STARS:

Hotel Royal Garden, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Royal Garden e-mail: 
royalgarden@yandex.ru
Hotel Royal Garden address: 56, Shirbuddin street, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Royal Garden phone and fax number: (+998 65) 225-02-17, 718-99-10
Hotel Royal

Read more>>


Hotel Omar Khayyam

STARS:

Hotel Omar Khayyam, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Omar Khayyam e-mail: 
info@hotelomarkhayyam.com
Hotel Omar Khayyam address: 7, Hakikat street, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Omar Khayyam phone and fax number: (+998 65) 224-62-67, 224-60-54
Hotel Omar

Read more>>


Hotel Olmos

STARS:

Hotel Olmos, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Olmos e-mail: 
olmos94@mail.ru
Hotel Olmos address: 1, Husainov street, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Olmos phone and fax number: +998 65 223-61-14, 223-47-83
Hotel Olmos site: n/a

Read more>>


Nazira-Azizbek B&B

STARS:

Hotel Nazira-Azizbek, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Nazira-Azizbek e-mail: 
nazirabuh@intal.uz
Hotel Nazira-Azizbek address: 1, Husainov street, Bukhara, Uzbekistan
Hotel Nazira-Azizbek phone and fax number: (+998 65) 224-42-63, 224-23-77
Hotel Nazira-Azizbek site: n/a

Read more>>