Hot line: +99890 186-86-48

Samarkand Safar

STARS:

Hotel Samarkand Safar, Samarkand, Uzbekistan
Hotel Samarkand Safar e-mail: N/A

Hotel Samarkand Safar address: 47, Bahodir Yalangtush street, Samarkand, Uzbekistan
Hotel Samarkand Safar phone and fax number: (+998 66) 233 - 81 - 38
Hotel Samarkand Safar  site: https://www.facebook.com/SamarqandSafar