Hot line: +99890 186-86-48

Hotel Yoshlik (Navoyi)

STARS:

Hotel Yoshlik, Navoyi, Uzbekistan
Hotel Yoshlik e-mail: yoshlik_83@mail.ru
Hotel Yoshlik address: 138B,Dustligi street, Navoyi, Uzbekistan
Hotel Yoshlik phone and fax number: (8 436) 224-37-01,224-94-41
Hotel Yoshlik site: n/a