Hot line: +99890 186-86-48

Hotel Sharqoniy Samarkand B&B

STARS:

Hotel Shaqoniy, Samarkand, Uzbekistan
Hotel Sharqoniy e-mail: hotelu@mail.ru

Hotel Sharqoniy address: 2a, Nayman street, Samarkand, Uzbekistan
Hotel Sharqoniy phone and fax number: (+998 66) 234-8374
Hotel Sharqoniy site: